Shop Slide

Els prats, el centre neuralgic de la nova pagesia

Els prats de pastura són fonamentals en el desenvolupament del projecte de Mas les Gambires, ja que a curt termini es preveu que tot el projecte giri al voltant dels prats. Els prats com a tal, són un ecosistema complex, que es troba en un estadi relativament madur dins d'una successió vegetal, que culminaria en molts casos en un bosc madur. És important destacar que el fet que les pastures permanents siguin un ecosistema complex com a tal, fa que es puguin establir una quantitat d'intereccions entre multituds d'organismes diferents, començant pels fongs i bacteris, acabant pels ocells i els mamífers

Fins al moment actual, els prats de pastura eren una peça molt infravalorada en la ramaderia actual (sobretot a les zones com la plana de Vic, altament productives en cultius) i només tenien certa importància en les zones de muntanya on no es podia cultivar res. De fet, a còpia de tractaments fitosanitats, i gestions deficients dels animals, moltes pastures permanents havien anat degradant-se fins al punt que per poder ser pasturables s'havien de convertir en cultius anuals, on any rere any, s'arrancava la terra i se sembraven de nou cultius anuals (un ecosistema inferior en la successió vegetal i, per tant, menys complexa).

Des de l'any 2020, a Mas les Gambires es treballa intensament per poder recuperar tots els prats de pastura, i convertir-los en prats permanents, i amb molta diversitat d'espècies vegetals. Per fer això hem fet un canvi radical en la gestió dels animals, ja que en lloc de donar prioritat a la producció animal, donem prioritat a l'ecosistema edàfic. Entenem que si l'ecosistema edàfic és complex i madur, els prats de pastura permanents se'n veuran beneficiats, i de retruc els animals també. De fet, els animals passen a tenir una funció important dins del prat de pastura, ja que amb el seu maneig aconseguirem millorar cada cop més tant els prats, com el sòl.

patures polifitiques

És important, la presencia de diferents tipus d'especies vegetals. això permet tenir especies amb diferents cicles de vida el què ajuda a tenir sempre el prat amb vida.

Biodiversitat

La prasencia de moltes especies vegetals, i una complexitat en l'ecosistema edafic com la que es preten aconseguir, garanteix una elebada biodiversitat en totes les parts de la cadena trofica. Una biodiversitat que fa que la xarxa trofica sigui més complexa i alhora més resilient a les pertorbacions

La materia organica

El sistema de gestio que utilitzem a mas les gambires, té com a objectiu ultim l'augment de la materia organcia al sól, passant dels valors de 2% fins al 15 o 20 % que es te com a objectiu ultimEl Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos